VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ
DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ MOBIL21


Vydané v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoEK“), ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Účinnost od 1. 9. 2013


Článek 1 Předmět Všeobecných podmínek

1.1. – Co obsahují:

Tyto Všeobecné podmínky (dále jen „VP“) upravují podmínky pro poskytování veřejně dostupné předplacené mobilní hlasové služby elektronických komunikací podle příslušných mezinárodně uznávaných standardů na území České republiky a s ní souvisejících doplňkových služeb včetně služeb s přidanou hodnotou (dále též „Služba“ nebo „Služby“) a také provádění platebních transakcí ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, způsobem podle čl. 11 těchto VP (dále jen „Platební transakce“) pod obchodní značkou „MOBIL21“ společností IPEX a.s., IČ: 45021295, DIČ: CZ45021295 se sídlem Praha, Roháčova 1095/77, PSČ 130 00* zapsaná v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16995 (dále též jen „MOBIL21“), na základě účastnické smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací (dále jen „Účastnická smlouva“, resp. „Smlouva“) uzavřené mezi Účastníkem a Partnerem MOBIL21 (obchodním subjektem) nabízejícím služby MOBIL21 v rámci svých služeb a produktů poskytovaných koncovým Účastníkům a odběratelům služeb Partnera MOBIL21.

1.2. – Mobilní síť:

Služby jsou poskytovány prostřednictvím veřejné mobilní sítě elektronických komunikací operátora T-Mobile Czech Republic, a.s. provozované pod názvem T-Mobile (dále jen „Mobilní síť“), případně smluvního operátora (dále souhrnně jako „Sítě“). Dostupnost Služeb je podmíněna pokrytím území Sítěmi, technickými možnostmi Sítí a dalšími vlivy, zejména fyzikálními, které mohou kvalitu poskytování Služeb ovlivnit. Oblasti pokryté Mobilní sítí jsou vyznačeny na mapě pokrytí příslušným radiovým signálem. Mapy jsou k nahlédnutí na internetových stránkách mobilní sítě T-Mobile či případně na www.MOBIL21.cz (dále jen „Internetové stránky“). MOBIL21 nezaručuje, že v oblastech vyznačených jako pokryté příslušným radiovým signálem Účastník vždy dosáhne připojení k Síti.

1.3. – Základní služba:

Mobilní hlasová služba umožňující prostřednictvím SIM karty, které je přiděleno telefonní číslo, vysílat telefonické hovory vzniklé v Mobilní Síti a přijímat telefonické hovory, a dále realizovat bezplatná volání na čísla tísňového volání, včetně lokalizace volajícího.

1.4. – Doplňkové služby:

a) MOBIL21 DATOVÝ BALÍČEK – mobilní datová služba spočívající ve zprostředkování přístupu Účastníka k širokopásmovým službám sítě Internet na základě přiděleného telefonního čísla; služba je určená k využití v mobilním telefonu. V případě úspěšného připojení k Mobilní síti MOBIL21 zaručuje minimální rychlost mobilní datové služby 16 kbit/s.

b) MOBIL21 ROAMING – předplacená služba umožňující využívání hlasových a datových služeb MOBIL21 i v sítích smluvních operátorů v zahraničí (roaming).

c) Další aktuálně nabízené doplňkové služby uvedené v nabídce MOBIL21 na Internetových stránkách partnera nabízejícího služby MOBIL21 v rámci svých produktů.

1.5. – Účastník a Uživatel:

Účastníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s MOBIL21 Smlouvu (dále jen „Účastník“). Uživatelem se rozumí každý, kdo Službu využívá (dále jen „Uživatel“).

1.6. – Smluvní podmínky:

Tyto VP tvoří „Smluvní podmínky“ spolu s Ceníkem.

1.7. – Smlouva:

Účastník i MOBIL21 berou na vědomí, že roztržením obalu balíčku SIM karty umožňujícího předplacení Služeb, odesláním přístupových kódů prostřednictvím Internetových stránek MOBIL21 nebo jiným způsobem stanoveným pro konkrétní Službu, nejpozději však okamžikem prvního přihlášení SIM karty do Sítě, je řádně uzavřena Smlouva. Účastník se od tohoto okamžiku zavazuje dodržovat Smluvní podmínky MOBIL21 a partnera a návod na užívání SIM karty, mobilního telefonu či jiného zařízení umožňujícího předplacení Služeb.

Článek 2 Práva a povinnosti MOBIL21

2.1. – MOBIL21 se zavazuje zejména:

a) (kvalita služeb) poskytovat Službu v obvyklé kvalitě tak, aby odůvodněné požadavky Účastníka byly uspokojovány v souladu se Smluvními podmínkami,

b) (údržba Sítí) udržovat své Sítě v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality stanovené příslušnými právními předpisy a normami,

c) (odstraňování závad) odstraňovat závady vzniklé v Sítích či na zařízeních MOBIL21 co nejdříve, to znamená nejpozději do pěti kalendářních dnů v případech, kdy to bude technicky možné. Stejně bude MOBIL21 postupovat i v případě, kdy je závada způsobena důsledky působení okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu obchodního zákoníku (vyšší moc),

d) (reklamace) umožnit Účastníkovi podávání reklamací a hlášení poruch poskytovaných Služeb;

MOBIL21 má v takových případech právo ověřit, zda závada není na telekomunikačním koncovém zařízení Účastníka,

e) zveřejňovat v souladu s opatřením obecné povahy vydaným ČTÚ parametry kvality poskytovaných Služeb.

2.2. – MOBIL21 je kromě oprávnění vyplývajících z dalších ustanovení oprávněn zejména:

a) (maximální délka hovoru) MOBIL21 je oprávněn přerušit hovor po uplynutí 70 minut,

b) (stanovení limitů) stanovit pro poskytování Služeb limity, zejména finanční, které se budou zpravidla vztahovat ke stanovenému časovému období (např. den, zúčtovací období apod.),

c) (změna čísla) změnit telefonní číslo i bez souhlasu Účastníka. O takové změně bude MOBIL21 Účastníka informovat co nejdříve, a bude-li to technicky možné, MOBIL21 sdělí Účastníkovi změnu nejpozději do 5 kalendářních dnů před jejím provedením. MOBIL21 bude dále informovat volajícího Účastníka prostřednictvím automatických hlásek či jiným způsobem o změnách telefonních čísel v Sítích,

d) (ochrana Sítě a Služeb) zavést dodatečné způsoby ochrany Sítě a Služeb, pokud má za to, že zavedení takové ochrany je ve prospěch Účastníka nebo Sítě,

e) (Fair User Policy – „FUP“) poskytovat doplňkovou službu MOBIL21 INTERNET s uplatněním pravidel FUP. Objemové limity FUP jsou uvedeny v Ceníku. U denní sazby je FUP limit počítán pro každý kalendářní den připojení; o půlnoci se počítání FUP limitu nuluje. U tarifních balíčků se FUP limit počítá po stanovenou dobu platnosti balíčku počínaje okamžikem aktivace. Při obnovení balíčku se počítání FUP limitu nuluje. Při dosažení FUP limitu je rychlost standardního typu připojení zpomalena na 16 kb/s a znemožněno připojení typu FTP, Video streaming (youtube, stream.cz…). Služba neumožňuje připojení typu P2P.

Článek 3 Práva a povinnosti Účastníka

3.1. – Účastník je oprávněn zejména:

a) (užívání Služeb) řádně užívat Služeb, které mu byly zřízeny,

b) (zřízení, změna a rušení Služeb) požadovat v rozsahu a způsobem odpovídajícím těmto VP zřízení, změny nastavení a zrušení konkrétních Služeb,

c) (reklamace) obracet se na partnera společnosti MOBIL21 se svými hlášeními poruch a reklamacemi,

d) (užívání Služeb třetí osobou – zákaz „přeprodeje“) umožnit užití Služeb třetí osobě jako Uživateli. Bude-li Účastník vyžadovat od Uživatele za užití Služeb úplatu nebo umožní-li užití Služeb v souvislosti se svou podnikatelskou činností, může tak činit pouze s předchozím písemným souhlasem MOBIL21, k jehož udělení je oprávněno výhradně představenstvo. Oprávněným držitelem číselných přídělů telefonních čísel, jejichž prostřednictvím jsou Služby podle těchto VP poskytovány, zůstává i v takovém případě MOBIL21. Jiným subjektům je využívání uvedených čísel pro poskytování vlastních služeb elektronických komunikací zakázáno. Vydávání Služeb za služby jiného subjektu je zakázáno. Poskytování služeb elektronických komunikací v Síti jinými subjekty bez uzavřené smlouvy podle § 79 a násl. ZoEK je zakázáno. Nebude-li žádost Účastníka o souhlas ze strany MOBIL21 vyřízena nejpozději do 6 měsíců ode dne jejího doručení, má se za to, že souhlas nebyl vydán. V případě porušení povinnosti získat souhlas MOBIL21 je Účastník povinen nahradit MOBIL21 v plném rozsahu případné škody, které porušením uvedené povinnosti vznikly,

e) (právo na informace) požádat MOBIL21 o sdělení informací o Službách poskytovaných Účastníkovi, o jejich nastavení, výši dlužné částky Účastníka či informace o údajích týkajících se konkrétních uskutečněných spojení apod. MOBIL21 sdělí takové informace pouze v případě, že Účastník nebo zástupce Účastníka splní podmínky identifikace stanovené ze strany MOBIL21 pro poskytování takových informací,

f) využívat v rámci poskytovaných Služeb Sítí smluvních operátorů s výjimkami stanovenými v těchto VP.

3.2. – Účastník se zavazuje zejména:

a) (PIN a PUK) Účastník se zavazuje chránit SIM kartu trvalým zapojením ochrany PIN kódem. Účastník je povinen zabezpečit PIN a PUK před zneužitím třetí osobou. Je-li PIN zadán 3x za sebou chybně, je SIM karta zablokována a odblokovat ji lze PUK kódem. Je-li PUK zadán 10x za sebou chybně, dojde k trvalému zablokování SIM karty.

b) neprovádět změny na zařízení Sítě včetně SIM karty ani do těchto zařízení jakýmkoli způsobem zasahovat,

c) (užívání Služeb pouze povolenými způsoby) užívat Služeb pouze způsobem, který je v souladu s těmito VP, písemnými návody a pokyny a který nemůže negativně ovlivnit provoz Sítě či jakékoliv její části nebo kvalitu Služeb poskytovaných jiným osobám. Účastník bere na vědomí, že porušením závazku podle tohoto ustanovení může být zejména užití SIM karet MOBIL21 v zařízeních, které umožňují propojování hovorů směřujících z jiné sítě do Mobilní sítě nebo naopak (např. GSM brány), a dále umožnění komunikace uživatelům jednoho operátora s uživateli jiného operátora, tj. zejména propojování hovorů, které původně nevznikly v Mobilní síti, do Mobilní sítě či do sítě jiného operátora, aniž by jiný operátor měl s MOBIL21 uzavřenou platnou smlouvu o propojení,

d) (užívání schválených zařízení) užívat Služeb pouze prostřednictvím telekomunikačních koncových zařízení nebo jiných zařízení splňujících technické požadavky pro provoz v Sítích v České republice. MOBIL21 si vyhrazuje právo určit, že k užívání Služeb prostřednictvím určitých komunikačních zařízení je Účastník oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem MOBIL21. Nebude-li žádost Účastníka o souhlas ze strany MOBIL21 vyřízena nejpozději do 6 měsíců ode dne jejího doručení, má se za to, že souhlas nebyl vydán,

e) (ochrana Sítí a Služeb) užívat dodatečně zavedené způsoby ochrany Sítí a Služeb, pokud je to ve prospěch Účastníka nebo Sítě,

f) (placení cen za služby) řádně a včas platit za poskytnuté Služby v souladu s VP, zejména s jejich čl. 4, a to včetně cen za užití sítí smluvních operátorů a za Platební transakce,

g) (ochrana údajů) chránit osobní a identifikační údaje Účastníků a Uživatelů, provozní, lokalizační údaje a důvěrnost komunikací fyzických a právnických osob při poskytování Služby, o kterých se při používání Služby dozvěděl,

i) (osobní projednání) dostavit se na písemnou výzvu MOBIL21 nebo smluvního partnera MOBIL21 ze závažných důvodů souvisejících s poskytováním Služeb osobně k projednání věci a řídit se v dané souvislosti pokyny MOBIL21,

j) (odpovědnost za případné Uživatele) seznámit třetí osobu, které umožní využití Služby, se Smluvními podmínkami a jinými důležitými informacemi vydanými MOBIL21 a týkajícími se Služeb. Účastník odpovídá za úkony této osoby při odběru Služeb ve stejném rozsahu, jako kdyby jednal sám,

k) (zneužití výhod) nezneužívat výhody poskytované v rámci tarifu nebo marketingové akce; zneužitím se mimo jiné rozumí (a) umělé nebo automatické generování hovorů nebo zpráv (b) užívání výhody primárně za účelem získání jakéhokoliv jiného finančního či jiného prospěchu účastníka, popř. třetí strany, přesahujícího poskytnutou výhodu, a to na úkor MOBIL21 a (c) využívání výhody v rozsahu přesahujícím maximální předpokládatelné chování účastníka, ledaže účastník prokáže, že se jednalo o standardní využití Služby.

Článek 4 Ceny a platební podmínky

4.1 – Ceny jsou upraveny v Ceníku:

Ceník obsahující platné cenové podmínky a ceny za Služby je dostupný na Internetových stránkách partnera MOBIL21. Ceník upravuje zpoplatnění Služeb v rámci tarifů. Tarif představuje soubor cen za jednotlivé služby a určuje podmínky, za nichž se tyto ceny, případně i slevy a tzv. volné jednotky, uplatní. Součástí tarifu mohou být i služby samostatně nezpoplatněné („zdarma“), popř. podmínky pro minimální plnění, kombinace s dalšími službami apod.

4.2 – Povinnost hradit cenu za Služby:

Účastník je povinen uhradit za poskytnuté Služby cenu za podmínek a ve výši stanovené v Ceníku platném v době poskytnutí Služby.

4.3 – Kredit:

Služba je poskytována jen do vyčerpání hodnoty (dále jen „Kredit“) předplacené pro danou Službu Účastníkem. Kredit představuje hodnotu služeb MOBIL21 a Obchodníků (čl. 11.3), které je Účastník po dobu platnosti Kreditu oprávněn čerpat.

4.4 – Platnost předplatného kreditu a podmínky čerpání:

Pokud je služba MOBIL21 nabízená partnerem jako předplatná, je pak doba platnosti Kreditu 90 dnů od prvního přihlášení SIM karty s Kreditem do Sítě, případně od navýšení (dobití) Kreditu způsobem stanoveným MOBIL21. Pokud v průběhu platnosti Kreditu Účastník dále dobije svůj Kredit, prodlouží se platnost Kreditu o 90 dnů. Účastník je povinen vyčerpat Kredit během stanovené doby platnosti. Uplynutím této doby se zbývající Kredit považuje za vyčerpaný, avšak může být obnoven, pokud Účastník v průběhu doby trvání Smlouvy znovu dobije Kredit. MOBIL21 nevyplácí jakoukoli náhradu za nevyčerpaný Kredit, který je nabízen partnerem MOBIL21.

4.5 – Dosažení limitu volací jistiny či vyčerpání Kreditu:

MOBIL21 je oprávněn bez předcházejícího upozornění přerušit poskytování Služeb v případě dosažení volacího limitu a vyčerpání Kreditu, a to případně i během hovoru, odesílání zprávy, datového spojení či využívání jiné Služby. Údaj o aktuální výši Kreditu zobrazený zařízením Účastníka je jen orientační. V případě pochybností o výši Kreditu je rozhodující údaj v účtovacím systému MOBIL21.

4.6 –Vyúčtování:

Partner MOBIL21 poskytující mobilní volání v rámci nabídky svých služeb provádí vyúčtování koncového klienta ve výši odpovídající ceně za poskytnutou Službu podle Ceníku platného v době, kdy byla Služba Účastníkem využita. Pokud Účastník neprovede úhradu dle podmínek partnera, má MOBIL21 právo na úhradu ceny za poskytnuté Služby. MOBIL21 nevystavuje Účastníkovi pravidelné ani jednorázové vyúčtování. Vyúčtování vystavuje vždy Partner MOBIL21 nabízející služby volání MOBIL21 koncovému Účastníkovi.

4.7 – Bonusové služby MOBIL21:

Jsou-li poskytovány další služby nad rámec sjednaného tarifu v rámci marketingových akcí MOBIL21 nemají vliv na vyúčtování a ani nemohou být služby započítány protiúčtem, či jinak do standardního tarifu sjednaného Účastníkem. Promo akce jsou poskytovány jak přímo společnosti IPEX, tak ale i samostatně partnerem MOBIL21. Jednotlivé promo nabídky se mohou měnit dle aktuální nabídky konkrétního prodejce / partnera MOBIL21.

Článek 5 Shromažďování a užití údajů o Účastnících

5.1 – Databáze účastníků:

MOBIL21 vede databázi svých Účastníků a Uživatelů (dále též „Subjekt údajů“) obsahující osobní a identifikační údaje a zpracovává provozní a lokalizační údaje související s poskytováním Služeb (dále jen „Údaje“). Osobními a identifikačními údaji Subjektů údajů se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresy, rodné číslo / identifikátor, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, čísla předložených dokladů, telefonní číslo, e-mailové spojení, které Subjekt údajů dobrovolně poskytl v rámci identifikace, popř. získané marketingovými průzkumy a dále informace o dobíjení kreditu. Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro její účtování (o telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách a dalších Službách poskytnutých ze strany MOBIL21 ), zejména volající číslo (A-číslo), volané číslo (B-číslo), adresa datového spojení (např. URL adresa), datum, čas trvání přenosu, druh poskytnuté Služby, údaje o využívání Služeb a bonusů a typovém chování Účastníka atd. Lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracované v sítích elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení Subjektu údajů, zejména číslo, název a umístění koncového bodu Sítě apod. MOBIL21 se zavazuje, že s Údaji bude nakládat pouze v souladu s tímto článkem a s příslušnými právními předpisy, zejména ZoEK a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ZOOÚ“). MOBIL21 chrání Údaje v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

5.2 – Rozsah zpracování údajů:

Subjekt údajů bere na vědomí a souhlasí s tím, že MOBIL21 zpracovává Údaje manuálně i automaticky sama nebo prostřednictvím osob uvedených v odst. 3 tohoto čl. a že je oprávněna je shromažďovat, zpracovávat (ve smyslu ZOOÚ) a užívat pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů a pro účely zajišťování a ochrany sítí, poskytování Služeb a Platebních transakcí včetně souvisejících provozních činností, vyúčtování Služeb a Služeb třetích stran a provádění úkonů s výše uvedeným spojených, a to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu platnosti Smlouvy či do úplného vypořádání práv a povinností ze Smlouvy nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, nestanoví-li tyto VP jinak.

5.3 – Sdílení údajů s dalšími subjekty:

Subjekt údajů souhlasí s tím, že provozovatelé sítí a poskytovatelé služeb elektronických komunikací si mohou vzájemně předávat data související s poskytováním služby, zejména údaje o účastnících spojení, pro zajištění propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování a k zabránění zneužívání sítě a služeb elektronických komunikací, a že MOBIL21 je dále oprávněn předávat Údaje v rozsahu, pro účely a po dobu uvedenou v tomto čl. těm osobám, které MOBIL21 zastupují nebo jinak oprávněně chrání její zájmy, event. se podílejí zejména na vytváření, nabízení, úpravě, poskytování a provozování Služeb a Platebních transakcí či na provozování a údržbě Sítí a systémů pro poskytování Služeb, případně osobám, které s MOBIL21 tvoří koncern či smluvním partnerům MOBIL21.

5.4 – Zpracování údajů pro účely marketingu:

Subjekt údajů bere na vědomí a souhlasí s tím, že je MOBIL21 sám nebo prostřednictvím svého obchodního zástupce nebo osob uvedených v odst. 3 tohoto čl. oprávněn zpracovávat Údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení obchodu, Služeb nebo produktů a služeb jiných subjektů, pro služby s přidanou hodnotou, pro marketingové a obchodní účely MOBIL21 a jiných subjektů, telemarketing, průzkum trhu a pro účely sjednané se Subjektem údajů, a to v rozsahu, v jakém byly Údaje poskytnuty Subjektem údajů, nebo vyplývajícím z charakteru poskytovaných Služeb nebo ve kterém je MOBIL21 získal při poskytování Služeb či služeb s nimi souvisejících, jsou-li nezbytné pro dosažení účelů uvedených v odst. 2 a 3 tohoto čl. MOBIL21 je oprávněn zpracovávat lokalizační údaje pro výše uvedené účely po dobu tří měsíců ode dne jejich vzniku. MOBIL21 je oprávněn zpracovávat Údaje s výjimkou lokalizačních údajů pro výše uvedené účely po dobu platnosti Smlouvy, resp. do úplného vypořádání práv a povinností ze Smlouvy, popř. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi, nebo po dobu stanovenou těmito VP. Formu projevu vůle může stanovit MOBIL21 a tato forma projevu vůle se může lišit dle typu souhlasu. Vzal-li Subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním Údajů zpět dle odst. 8 tohoto čl. a učiní-li výše popsaný úkon, má se za to, že opět souhlasí s výše popsaným zpracováním Údajů. Tento opětovný souhlas se zpracováním Údajů platí i pro Údaje získané v době, kdy souhlas nebyl udělen, nestanoví-li zákon jinak. Subjekt údajů souhlasí s tím, že je MOBIL21 oprávněn pro účely uvedené v odst. 4 a 5 tohoto čl. nadále zpracovávat jméno, příjmení, adresu a jiné kontaktní údaje (včetně telefonního čísla a e-mailového spojení) Subjektu údajů i po vypořádání práv a povinností ze Smlouvy pro účely nabízení obchodu a služeb.

5.5 – Obchodní sdělení:

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby jej MOBIL21 informoval o svých Službách a produktech, popř. o službách a produktech dalších subjektů, zpravidla s označením jako Obchodní sdělení (případně jen „OS“), a to využitím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu.

5.6 – Účastnický seznam:

Subjekt údajů je oprávněn požádat MOBIL21, aby MOBIL21 zveřejnil jeho telefonní číslo v účastnickém seznamu s uvedením jeho jména, příjmení, adresy a telefonního čísla, popř. i obchodní firmy, sídla či místa podnikání, adresy elektronické pošty, příp. dalších dohodnutých údajů a informace o tom, zda si Subjekt údajů nepřeje být kontaktován za účelem marketingu. MOBIL21 je oprávněn ověřit správnost údajů a v případě důvodných pochybností údaje nezveřejnit. Pokud Subjekt údajů požádá o zveřejnění dle předchozí věty, data budou přístupná i prostřednictvím informační služby MOBIL21 na základě dotazů a MOBIL21 též poskytne výše uvedená data o Subjektu údajů osobám oprávněným podle ZoEK nebo na jeho základě za účelem vydání účastnického seznamu nebo poskytování informační služby. Pokud Subjekt údajů požádá o zveřejnění údajů, souhlasí s vyhledáváním podrobného kontaktu o osobě na základě jeho jména nebo případně dalších údajů, např. vyhledávání podle oboru činnosti.

5.7 – Monitorování komunikace s MOBIL21:

Subjekt údajů dále bere na vědomí, že zpráva a s ní spojené údaje, které si vyměňuje nebo přenáší s kontaktním místem MOBIL21 (v její provozovně nebo prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací), mohou být ze strany MOBIL21 monitorovány, a to výhradně za účelem zajištění důkazu o uskutečněné transakci, vnitřní kontroly poskytovaných Služeb (zvyšování jejich kvality a tréninku zaměstnanců) a dále též ochrany práv MOBIL21. Monitorováním se rozumí zejména záznam hovorové či datové korespondence.

5.8 – Odvolání udělených souhlasů:

Subjekt údajů je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním Údajů dle odst. 4, 5 a 6 tohoto čl., a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle (např. formou doporučeného dopisu, telefonátu na zákaznickou linku, případně dalšími způsoby uvedenými na Internetových stránkách) po řádné identifikaci Subjektu údajů. Zpracování na základě zákona Subjekt údajů nemůže odmítnout. Subjekt údajů je při užívání služeb s přidanou hodnotou oprávněn přechodně odmítnout zpracování lokalizačních údajů dle odst. 2 tohoto čl. pro jednotlivé spojení do Sítí nebo přenos zprávy, a to způsobem stanoveným ze strany MOBIL21. Subjekt údajů je oprávněn odmítnout souhlas s užitím jeho elektronického kontaktu i v souvislosti se zasíláním každé jednotlivé zprávy.

5.9 – Právo na informace:

Subjekt údajů má právo na informace o Údajích, které MOBIL21       sám nebo prostřednictvím osob uvedených v odst. 3 tohoto čl. zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 ZOOÚ. Zjistí-li Subjekt údajů, že MOBIL21 zpracovává Údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, má Subjekt údajů právo požádat MOBIL21 o vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci. Nevyhoví-li MOBIL21 žádosti Subjektu údajů o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozích vět, má Subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to i přímo. Další práva Subjektu údajů a další informace ke zpracování Údajů jsou uvedeny v § 21 ZOOÚ, v § 88 ZoEK a na Internetových stránkách. Odstranění nebo oprava podle odst. 8 a 9 tohoto čl. budou provedeny v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem MOBIL21.

Článek 6 Reklamace

6.1 – Lhůta pro podání reklamace:

Reklamaci na vyúčtování ceny je Účastník oprávněn uplatnit výhradně u partnera MOBIL21, který danou službu a tarif Účastníkovi prodal a aktivoval (zavoláním na zákaznickou linku partnera MOBIL21) bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců ode dne poskytnutí Služby. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost úhrady vyúčtovaných cen za poskytnuté Služby.

6.2 – Reklamaci na poskytovanou Službu je Účastník oprávněn uplatnit u partnera MOBIL21 (zavoláním na zákaznickou linku lokálního partnera MOBIL21) bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak právo zanikne.

6.3 – Reklamaci výrobních vad (SIM karty, dobíjecího kupónu) může Účastník uplatnit prostřednictvím zákaznické linky partnera MOBIL21.

6.4 – Vyřízení reklamace:

Partner MOBIL21 je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním operátorem, je partner MOBIL21 povinen vyřídit reklamaci ve spolupráci s MOBIL21 nejpozději do dvou měsíců ode dne jejího doručení.

6.5 – Vracení částek:

V případě, že bude reklamace shledána oprávněnou, budou Účastníkovi do 1 měsíce od vyřízení reklamace vráceny zaplacené částky za reklamované Služby, zboží nebo částky chybně vyúčtované.

Článek 7 Omezení nebo přerušení poskytování Služeb

7.1 – MOBIL21 je oprávněn na dobu nezbytně nutnou omezit nebo přerušit poskytování Služeb, a to:

a) (bezpečnost Sítě) ze závažných technických nebo provozních důvodů, zejména hrozí-li závažné snížení bezpečnosti a integrity Sítě v důsledku poškození nebo zničení elektronického komunikačního zařízení,

b) (krizový stav) v případě krizových stavů, zejména v případě branné pohotovosti státu, živelních pohrom, ohrožení bezpečnosti státu, epidemií,

c) (legislativní důvody) v případě, že MOBIL21 k takovému omezení nebo přerušení bude povinen podle platného právního předpisu anebo rozhodnutí státního orgánu ČR,

d) (zneužívání Služeb) je důvodné podezření, že Účastník nebo třetí osoba prostřednictvím koncového zařízení Účastníka zneužíval nebo zneužívá Služeb nebo užívá Služeb způsobem, který může negativně ovlivnit provoz Sítí či jakékoli jejich části nebo kvalitu Služeb, popř. závažným způsobem porušuje práva dalších osob. Za zneužívání Služeb se považuje i užívání Služeb jiným způsobem než uvedeným ve VP, resp. Ceníku. MOBIL21 je oprávněn monitorovat provoz Sítí a použít další vhodné technické prostředky, aby zjistila či prověřila zneužití Služeb.

e) (překročení limitu) Účastník překročil finanční limit stanovený podle odst. 2.2 písm.

7.2 – MOBIL21 je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování všech Služeb, s výjimkou uskutečňování volání na čísla tísňového volání v případě, že Účastník i přes upozornění:

a) (porušování povinností) porušuje Smluvní podmínky,

b) (neschválené služby) užívá Síť a Služby pro jiné účely, než jsou definované v čl. 1,

c) (neschválené zařízení) používá zařízení nesplňující technické požadavky pro provoz v České republice,

7.3 – Přístroj poškozující Sítě:

MOBIL21 je na základě souhlasu ČTÚ oprávněna nepřipojit, odpojit nebo vyřadit z provozu přístroj, který splňuje technické požadavky, avšak způsobuje poškození Sítě, škodlivou interferenci, nebo narušuje funkčnost Sítě. Za mimořádných okolností je MOBIL21 po splnění podmínek stanovených právními předpisy oprávněna přístroj odpojit i bez souhlasu ČTÚ, je-li to nezbytné pro ochranu Sítě.

7.4 – Obnovení Služeb:

Odstraní-li Účastník závadný stav dle předchozích ustanovení v termínu, který MOBIL21 stanoví, MOBIL21 obnoví poskytování Služby v původním rozsahu.

Článek 8 Zřízení, změna a zrušení Služby

8.1 – Zřízení Služby:

Služba je zřízena okamžikem prvního přihlášení SIM karty do Sítě. Na balíčku se SIM kartou může být stanovena lhůta, do kdy je nutné provést první přihlášení SIM karty do Sítě. Po uplynutí této lhůty není MOBIL21 povinen Službu zřídit.

8.2 – Podání žádosti o změnu nastavení Služeb:

Žádost o změnu nastavení Služeb se podává způsobem a za podmínek stanovených V Ceníku nebo uvedených na Internetových stránkách partnera MOBIL21. Žádost o změnu musí vždy obsahovat údaje vyžadované pro danou změnu a musí být dostatečně určitá.

8.3 – Schválení žádosti o změnu:

MOBIL21 schválí nebo odmítne žádost o změnu do 5 pracovních dnů od jejího doručení MOBIL21, pokud Účastník splní podmínky, za nichž se změny provádějí. Schválením se rozumí provedení požadované změny.

8.4 – Změna identifikačních údajů:

Účastník je povinen informovat MOBIL21 vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy dojde ke změně identifikačních údajů, které Účastník sdělil MOBIL21.

8.5 – Doba trvání Smlouvy:

Smlouva se uzavírá u Partnera MOBIL21 na dobu určitou, a to minimálně na 6 měsíců a dále dle podmínek Partnera MOBIL21. Ukončením Smlouvy MOBIL21 nevyplácí za nevyčerpané služby jakoukoli náhradu ani nepřevádí jeho hodnotu na jinou SIM kartu.

8.6 – Ukončení, omezení, přerušení Služby ze strany MOBIL21:

V případě, že Účastník poruší ustanovení Smluvních podmínek nebo neprovede platby za tarif před uplynutím výše uvedené doby, může mu MOBIL21 přerušit, omezit, případně ukončit poskytování Služeb. Ukončením poskytování Služeb je ukončena i Smlouva. Při chybném zadání kódu PUK platí, že Účastník od Smlouvy odstoupil s okamžitou účinností.

8.7 – Zrušení Služby ze strany Účastníka:

Účastník je oprávněn před uplynutím lhůt podle odst. 5 tohoto čl. Smlouvu zrušit Službu jen v souvislosti s přenesením čísla, a to postupem podle odst. 8 tohoto čl.

8.8 – Přenesení čísla:

Pro splnění povinnosti dle čl. 11 odst. 4 opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3 je třeba u Partnera MOBIL21 požádat o převod telefonního čísla, prostřednictvím kterého jsou poskytovány Služby MOBIL21. V takovém případě bude Služba zrušena dnem přenesení příslušného čísla na základě uvedené objednávky na přenesení čísla, nebude-li dohodnuto jinak.

Článek 9 Odpovědnost a náhrada škody

 

9.1 – Výjimky z odpovědnosti:

MOBIL21 není povinen hradit Účastníkovi, popř. Uživateli, náhradu skutečné škody ani ušlého zisku, které vzniknou v důsledku:

a) omezení, přerušení, neposkytnutí či vadného poskytnutí Služby,

b) překročení kapacitní meze, poruchy, opravy nebo údržby Sítě či její části, popř.povahou použité technologie,

c) změny Smlouvy jinou než písemnou formou,

d) ztráty, odcizení, vyzrazení nebo zneužití přístupových kódů, Identifikačních klíčů, PIN, PUK a všech dalších kódů, které má Účastník povinnost chránit před ztrátou, odcizením, vyzrazením a zneužitím (dále jen „Kódy“).

9.2 – Odpovědnost MOBIL21:

V ostatních případech neuvedených v odst. 1 tohoto čl. za škodu MOBIL21 odpovídá do výše trojnásobku průměrné měsíční platby za Služby v každém jednotlivém případě.

9.3 – Odpovědnost Účastníka:

Účastník odpovídá za škodu, která vznikne MOBIL21 v důsledku:

a) porušení ustanovení Smluvních podmínek nebo porušení platného právního předpisu Účastníkem a také Uživatelem (třetí osobou), neprokáže-li Účastník opak,

b) použití telekomunikačního koncového zařízení nebo jiného zařízení, které ruší provoz Sítě,

c) neoprávněného zásahu do koncového bodu Sítě, SIM karty, telekomunikačního koncového zařízení nebo jiného zařízení

d) použití telekomunikačního koncového zařízení nebo jiného zařízení, které není určeno pro provoz v České republice nebo které nesplňuje technické požadavky stanovené zvláštním právním předpisem,

e) poškození Sítě nebo zařízení včetně škody vzniklé v takové souvislosti třetím osobám.

9.4 – Zneužití Služby a Kódů:

Účastník odpovídá za zneužití Služby, SIM karty, Kódů nebo telekomunikačního koncového zařízení, jakož i za přepsání kódu IMEI koncového zařízení a za škodu tím způsobenou MOBIL21. Účastník je povinen v takovém případě zaplatit cenu poskytnutých Služeb až do doby, kdy bude MOBIL21 doručeno Účastníkovo písemné oznámení o zneužití nebo odcizení SIM karty, zneužití Kódu nebo zneužití či odcizení koncového nebo jiného zařízení.

9.5 – MOBIL21 neodpovídá za obsah přenášených zpráv.

Článek 10 Právo a soudní příslušnost

10.1 – Český právní řád, obchodní zákoník:

Smlouva a veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě Smlouvy a VP se řídí právní řádem České republiky. Strany se dohodly, že závazkové vztahy vzniklé na základě Smlouvy a VP se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

10.2 – Pravomoc ČTÚ, soudů, ČNB a finančního arbitra:

Ve sporech mezi MOBIL21 a Účastníkem, popř. Uživatelem, vyplývajících ze závazkových vztahů upravených těmito VP nebo na jejich základě má pravomoc rozhodovat ČTÚ. Soudy mají pravomoc rozhodovat v případech a za podmínek stanovených zákonem. Soudem pravomocným pro soudní řízení vedené proti zahraniční osobě je vždy soud České republiky místně příslušný podle sídla MOBIL21. Ohledně pravomoci a příslušnosti ČTÚ ve správním řízení platí předchozí věta obdobně. Dozorovým orgánem pro platební služby dle čl. 15 VP a zákona č. 284/2009 Sb. je Česká národní banka, se sídlem Senovážná 3, 115 03 Praha 1 (www.cnb.cz), ohledně sporů týkajících se platebních služeb lze podat také návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem podle zákona č. 229/2002 Sb.

Článek 11 Platební transakce

11.1 – Účastník je oprávněn zadávat příkazy k Platebním transakcím:

Účastník je vedle užívání služeb elektronických komunikací oprávněn zadávat prostřednictvím Sítě a technicky způsobilého koncového zařízení (elektronického komunikačního zařízení) příkazy k provedení převodů peněžních prostředků na platební účty osob, které uzavřely s MOBIL21 smlouvu o vedení takových účtů, (dále jen „Partneři“) postupem podle odst. 2 tohoto čl. (dále jen „Platební transakce“). Pro účely těchto VP se služby Platebních transakcí považují za součást Služeb, ledaže z kontextu použití pojmu Služba vyplývá něco jiného.

11.2 – Způsoby zadání příkazu:

Příkaz k provedení Platební transakce může být zadán následujícími způsoby:

a) voláním po určitou dobu na telefonní číslo se zvláštním předčíslím (tzv. audiotex),

b) zasláním SMS či MMS s určeným řetězcem znaků na zvláštní číslo (tzv. Premium SMS nebo Premium MMS),

c) potvrzením příkazu na určeném odkazu na webové či wapové stránce určené Partnerem (tyto kroky dále též jen „Zadání příkazu“).

Částka Platební transakce (tj. částka, která má být na základě příkazu k provedení Platební transakce převedena) se vypočítá podle délky volání na audiotexovou linku, délky datového spojení, případně podle počtu zaslaných Premium SMS či Premium MMS, nebo je určena odkazem na webové či wapové stránce. Další informace a závazné parametry Platebních transakcí jsou uvedeny v Ceníku.

11.3 – Platebními transakcemi lze platit za:

Platebními transakcemi podle odst. 2 tohoto čl. může Účastník platit za zboží a služby poskytované Partnery nebo s osobami, které poskytují své služby v souladu s podmínkami stanovenými MOBIL21 a Partnery (Partneři a tyto osoby dále jen „Obchodníci“), přičemž může jít o zboží nebo služby, které jsou: a) poskytnuty či doručeny poštou či kurýrem, převzaty osobně v provozovně, vydány elektronickým zařízením či jinak, případně dodány prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení Účastníka, ale užívány jiným způsobem (např. SMS jízdenky, e-vstupenky);

b) dodány do elektronického komunikačního zařízení a které budou užívány prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení.

11.4 – Postup při provádění Platebních transakcí:

 

Zadáním příkazu souhlasí Účastník s provedením Platební transakce. To platí i tehdy, umožnil-li zadat příkaz k provedení Platební transakce jiné osobě. Příkaz je přijat ze strany MOBIL21 k okamžiku ukončení Zadání příkazu, pokud není bez zbytečného prodlení odmítnut. Účastník nemůže již odvolat platební příkaz nebo svůj souhlas s Platební transakcí poté, co byla přijata ze strany MOBIL21. MOBIL21 na základě zadaného příkazu ze strany Účastníka sníží kredit o částku Platební transakce.

11.5 –  Práva a povinnosti Účastníků a MOBIL21 při provádění Platebních transakcí

Práva a povinnosti Účastníků a MOBIL21 při provádění Platebních transakcí se řídí Smlouvou a v případě Platebních transakcí určených k úhradě zboží a služeb, které nejsou službami nebo zbožím uvedeným výše v odst. 3 písm. b) tohoto čl., též ustanoveními obecných právních předpisů upravujících smlouvu o platebních službách (zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku). Účastník využívající jiné než Předplacené služby je oprávněn požádat i kdykoli během platnosti Smlouvy o ukončení poskytování služeb Platebních transakcí. Účastník pozbude právo dávat příkazy k provedení Platebních transakcí nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti. Od této chvíle již MOBIL21 nebude přijímat žádosti Účastníka o provedení Platebních transakcí.

11.6 – MOBIL21 zajistí převod prostředků:

MOBIL21 zajistí, aby peněžní prostředky byly připsány na platební účty příslušného Partnera nejpozději do dvou pracovních dnů od zadání příkazu k provedení Platební transakce; úprava lhůt pro provádění platebních transakcí v zákoně o platebním styku se nepoužije. MOBIL21 odpovídá za nesprávně provedenou transakci příslušnému Partnerovi.

11.7 – MOBIL21 může stanovit limity:

MOBIL21 je oprávněna stanovit finanční limity pro den a pro zúčtovací období. V případě překročení finančního limitu Účastníkem je MOBIL21 oprávněn odmítnout provedení transakce. Finanční limity a jistoty jsou upraveny v Ceníku. MOBIL21 je dále oprávněn stanovit limity na jednu Platební transakci nebo výdajový limit.

11.8 – Platební transakce ve vyúčtování:

Účastník se může informovat o provedených Platebních transakcích prostřednictvím zákaznické linky MOBIL21. Žádající osoba musí doložit, že je oprávněným Účastníkem k předložené SIM kartě, k níž informace žádá.

11.9 – Ochrana Účastníka proti zneužití a povinnost hlásit ztrátu zařízení:

Účastník je povinen přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu elektronického komunikačního zařízení. V případě odcizení či ztráty elektronického komunikačního zařízení má Účastník povinnost tuto skutečnost bezodkladně nahlásit MOBIL21. Oznámení lze učinit kdykoli, a to ohlášením na zákaznickou linku či písemným oznámením, přičemž na jeho základě bude zablokováno uskutečňování Platebních transakcí i poskytování Služeb. Porušení této povinnosti Účastníkem je považováno za hrubé porušení Smlouvy ze strany Účastníka.

11.10      – Reklamace ve vztahu k Platebním transakcím:

Účastník je povinen podat případnou reklamaci proti provedení Platební transakce (tj. že ve smyslu odst. 2 tohoto čl. hovor nebyl uskutečněn, SMS nebyla odeslána, vyúčtovaná délka či počet hovorů/jednotek neodpovídá provozním údajům ústředny, příkaz byl zadán ze ztraceného nebo odcizeného elektronického komunikačního zařízení, Účastník nedal souhlas s Platební transakcí apod.) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíců ode dne podání příkazu k Platební transakci postupem uvedeným v čl. 6. Ustanovení odst. 13.3 se na Platební transakce uplatní obdobně. Po uplynutí lhůty se má za to, že Platební transakce byla uskutečněna s parametry odpovídajícími strženému Kreditu. MOBIL21 nenese důkazní břemeno týkající se podmínek Platební transakce ve smyslu § 120 odst. 1 zákona o platebním styku.

11.11      – Odpovědnost Účastníka za úhradu Platebních transakcí:

Účastník nese ztrátu z Platebních transakcí realizovaných prostřednictvím ztraceného nebo odcizeného elektronického komunikačního zařízení v rámci Služeb do částky odpovídající 1500 eurům. Pokud však Účastník tuto ztrátu způsobil svým podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností, nese takovou ztrátu v plném rozsahu. Účastník nenese ztrátu z Platebních transakcí realizovaných prostřednictvím ztraceného nebo odcizeného elektronického komunikačního zařízení, pokud ztráta vznikla poté, co Účastník oznámil ztrátu, odcizení nebo zneužití elektronického komunikačního zařízení podle odst. 9 tohoto čl.

11.12      Účastník je povinen zaplatit Partnerovi MOBIL21 poplatky za provedení Platebních transakcí ve výši dle Ceníku. Účastník, který dal příkaz k provedení Platební transakce, se zvýšením účtu o částku Platební transakce. Podání reklamace dle odst. 8 tohoto čl. nemá odkladný účinek.

11.13      – Odpovědnost za objednané zboží či služby:

MOBIL21 a ani Partner MOBIL21 nenese odpovědnost za vady zboží či služeb zaplacených Platební transakcí. Účastník je oprávněn nároky z takových vad, z neposkytnutí služeb řádně a včas či z nedodání zboží uplatňovat pouze přímo u dotčeného Obchodníka.

Článek 12 Doručování zpráv

12.1 – Způsoby komunikace:

Účastník bere na vědomí, že MOBIL21 a Partner MOBIL21 je oprávněn doručovat veškeré zprávy, výzvy, upozornění, upomínky a další sdělení (dále jen „zprávy“) formou SMS, MMS nebo volání na telefonní číslo Služby, popř. na kontaktní adresy poskytnuté Účastníkem.

12.2 – Doručení zprávy:

Pro účely těchto VP se za doručenou považuje zpráva:

a) předaná a převzatá druhou smluvní stranou osobně.

b) dodaná subjektem poskytujícím poštovní nebo kurýrní služby na adresu naposledy oznámenou Účastníkem. Za doručenou je považována i zpráva, u které bylo odmítnuto převzetí zásilky adresátem nebo která nebyla vyzvednuta adresátem v úložní době, i když se Účastník o jejím uložení nedozvěděl, nebo která byla vrácena Partnerovi MOBIL21 nebo MOBIL21 jako nedoručitelná.

c) doručená elektronicky zejména formou e-mailu, SMS, MMS, telegramu nebo faxové zprávy nebo vložená do informačního systému MOBIL21 za účelem zpřístupnění Účastníkům. Za doručení zprávy se v případě zaslání zprávy SMS nebo MMS považuje potvrzení ústředny, že zpráva byla odeslána na telefonní číslo.

d) v případě hlasového volání se za doručení zprávy považuje dovolání se, uložení zprávy do hlasové schránky Účastníka provozované MOBIL21 nebo tři marné pokusy o dovolání se, když mezi jednotlivými pokusy uběhlo alespoň šest hodin; opakované pokusy není nutné činit v případě volání na číslo, na kterém právě dochází ke zneužívání služeb, které znemožňuje dovolání.

e) doručená jiným způsobem určeným v příslušném ustanovení těchto VP.

12.3          Potvrzení o hlasovém volání, zaslání zprávy SMS, MMS, odeslání faxové nebo elektronické zprávy či vyzvednutí zprávy Účastníkem (Elektronický účet) je zaznamenáno v systému MOBIL21. Pokud dochází k zasílání zpráv e-mailem, děje se tak výlučně na žádost Účastníka, který tímto dává souhlas k zasílání e-mailu bez zabezpečení.

Článek 13 Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

13.1 – Smluvní podmínky a jejich změny:

MOBIL21 je oprávněn měnit, doplňovat a rušit jednotlivé dokumenty tvořící Smluvní podmínky při změně technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně MOBIL21 nebo na trhu poskytování služeb elektronických komunikací, jakož i z důvodu změny obecně závazných právních předpisů. MOBIL21 je povinen o takových změnách informovat Účastníka a příslušné informace zveřejnit na Internetových stránkách nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti takových změn.,

13.2 –

Pokud se jedná o změnu podstatných náležitostí smlouvy uvedených v § 63 odst. 1 písm. c) až q) ZoEK nebo pokud se jedná o změny jiných ustanovení, které vedou ke zhoršení postavení Účastníka, je MOBIL21 povinen prokazatelně informovat Účastníka o jeho právu zrušit dotčenou Službu ke dni nabytí účinnosti změny bez sankce v případě, že nové podmínky nebude akceptovat. Při pochybnostech rozhodují systémy MOBIL21: Při pochybnostech o tom, zda byla služba poskytnuta nebo zda byl úkon (volání, odeslání elektronické, faxové zprávy, vyzvednutí či načtení dané položky v systému MOBIL21, zpráva apod.) proveden, je rozhodující výpis z provozu ústředny nebo systému MOBIL21 nebo příslušného roamingového operátora.

13.3 – Dokumenty a přílohy k VP

Nedílnou součástí Smlouvy jsou dokumenty tvořící Smluvní podmínky a případné další dokumenty, které jsou přílohami a součástmi těchto dokumentů. Tyto dokumenty a jejich případné změny jsou k dispozici na vyžádání na zákaznické lince Partnera MOBIL21 a na Internetových stránkách Partnera MOBIL21. Na vyžádání mohou být VP Účastníkovi bezplatně předány.

13.4 – Tyto VP nabývají účinnosti dne 1. 8. 2013.